วิธีการลงโฆษณา

ท่านสามารถลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์ตรงจุด ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับการลงโฆษณาครั้งแรก สำหรับการลงโฆษณาครั้งต่อไป
1. จัดทำเอกสารโฆษณา หรือประกาศที่ต้องการลง พร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 • วันที่ต้องการลงโฆษณา
 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • ชื่อสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงิน (ได้แก่ บัญชีธนาคาร ที่โอนเงินเข้ามา และเวลาที่โอน โดยไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือสแกนใบโอนเงิน)
1. จัดทำเอกสารโฆษณาหรือประกาศที่ต้องการลง พร้อมระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
 • วันที่ต้องการลงโฆษณา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงิน (ได้แก่ บัญชีธนาคาร ที่โอนเงินเข้ามา และเวลาที่โอน โดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร หรือสแกนใบโอนเงิน)
2. ส่งโฆษณาหรือประกาศ พร้อมแจ้งรายละเอียดมาที่บริษัท (ไม่ต้องแนบใบโอนเงิน) ดังนี้
 • ส่ง fax หมายเลข 02-428-0901 หรือ
 • ส่ง e-mail ที่ trongjud@trongjud.com หรือ
 • ส่งโฆษณา หรือประกาศ ทาง fax/e-mail และแจ้งข้อมูลการโอนเงินทางโทรศัพท์ หมายเลข 085-907-1155
เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งลงโฆษณาโดย คลิ๊กที่นี่
3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่าน บริษัทจะแจ้งยืนยันตามวันที่ท่านต้องการลงโฆษณาทางโทรศัพท์ / SMS สำหรับกรณีที่ท่านส่งเอกสารทาง Fax หรือตอบกลับทาง Email ในกรณีที่ท่านส่งทาง Email ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากที่ท่านได้ส่งเอกสาร
4. เมื่อบริษัทตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้ว จะจัดส่งหนังสือพิมพ์ พร้อมใบเสร็จ ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบว่า บริษัทได้รับเอกสารแล้วหรือไม่ สามารถติดต่อได้ที่